Bank besonderhede

Absa-bank Tjekrekening
Naam van Rekeninghouer: NG Kempton-Kruin
Rekeningnommer: 260 580 965
Takkode: 630542

Gebruik asb. u voorletters en van, en die doel van die deposito as verwysing.

Vorm 15 vir 2017

Eenfondsbenadering

Hierdie eenfondsbenadering maak deel uit van die finansiële- en risiko-beheer beleide van hierdie gemeente en stel die Gemeenteraad in staat om: 

Die bestuur van alle finansiële aktiwiteite (beginnende by die begroting) en transaksies, van die gemeente, ooreenkomstig voorgeskrewe eenfondsbeginsels en -riglyne.

Die primêre fokus is op:

  • Wat is Rentmeesterskap?

Rentmeesterskap is om alles wat ek het en is, uit dankbaarheid vir die Here tot Sy beskikking te stel. Dit is integraal deel van wat ons verstaan onder dissipelskap – dissipels van die Here Jesus dra die belange van die lewende God vir die wêreld en Sy kerk op hul harte. Rentmeesterskap is die manier waarop ons as nuwe mense in Christus ons hele lewe en al ons besittings onder leiding van die Heilige Gees bestuur tot eer van God en uitbreiding van Sy koninkryk.

  • Die kultuur van rentmeesterskap ontstaan nie vanself binne `n gemeente nie, dit word versterk deur `n ontdekking van wie ons in Christus is, wat ons roeping behels en wat ons verstaan van wie ons as geloofsgemeenskap is en wil wees.
  • God roep, vorm, seën en stuur ons as sy dissipels met `n passie vir Hom, `n hart vir mense en die wêreld in nood te leef; asook dissipelmakers te wees sodat niemand verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons leef as dissipels met `n passie vir God en `n hart vir mense/nasies deur:
  • My lewe op God te rig; In geloof voor God se aangesig te lewe; Mense in te bring as deel van God se familie; Uit te reik na mense in nood op alle vlakke; Saam op reis te gaan as medegelowiges

i.Algemene doelwitte van die eenfondsbenadering:
Toesig te hou oor die volhoubare, verantwoordelike en doeltreffende bestuur van sy finansies – ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk en beleid;Met spesifieke fokus op gesonde kontantvloei/likiditeit – wat nodig is om die gemeente se bedrywighede aan die gang te hou, die rekeninge en personeel se salarisse te betaal en om ons reputasie te beskerm; en Weldeurdagte en realisties haalbare begrotings op te stel – wat gefokus is op aktiwiteite en programme ter bevordering van ons visie en missie as gestuurde gemeente van God.

ii.Fokus van die eenfondsbenadering:
Die monitering van tendense om daarmee moontlike negatiewe finansiële afwykings tydig te bestuur;
Die bestuur van die globale uitgawe-begroting (in prioriteitsorde), van die gemeente, in verhouding tot die beskikbare geïnde fondse – soos in paragraaf (1) hierbo verduidelik; Met dien verstande dat die ooreengekome begrotingsdoelwitte optimaal nagestreef word; en bogenoemde het ten doel, die uitbou en optimale aanwending en bereiking van ons reserwefonds doelwitte, soos van jaar tot jaar bepaal.