Mandaat van Finansiëele Kommissie

  • Om namens die Gemeenteraad toesig te hou oor die volhoubare, verantwoordelike en doeltreffende bestuur en verslagdoening oor Kempton-Kruin se finansiële bedrywighede ingevolge die Suid-Afrikaanse Standpunte oor Algemeen Aanvaarde Rekeningkunde Praktyk, finansiële beleid van Kruin asook Reglement 18 (5) en Artikels 43.1.8 en 57 van die KO.
  • Om te verseker dat fondse aangewend word volgens die visie van die gemeente (begrotings gebaseer) en in oorstemming met die eenfondsbeleid van die Gemeenteraad.
  • Om die Gemeentebestuurder en Finansiële Beampte by te staan om verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir die bestuur van die finansiële aktiwiteite van NG Kerk Kempton-Kruin te aanvaar;
  • Om die Gemeenteraad by te staan deur die integriteit, volledigheid en akkuraatheid te verseker van finansiële data wat in die finansiële stelsels van NG Kerk Kempton-Kruin opgeteken is;
  • Om die Gemeentebestuurder en Finansiële Beampte by te staan met die totstandbrenging van ‘n gesonde beheeromgewing en die beperking van die risiko’s verbonde aan die uitvoering van hul finansiële pligte;
  • Voldoening aan die toepaslike wette, regulasies asook rekeningkundige en verslagdoeningstandaarde te bevorder; en om
  • Konsekwente finansiële praktyke, bedryfsdoeltreffendheid en beste praktyk regdeur NG Kerk Kempton-Kruin te bevorder