Kinder- en Gesinsbediening

Kinderbediening in NG Kempton-Kruin, gaan oor die bediening van ʼn kind tot en met die ouderdom van 13 jaar.

Ons roeping is om moeite te doen om elke kind binne sy/haar ontwikkelingsfase geestelik toe te rus.  Daarom is daar 6 bedieningspunte: Babas (6-24 maande); Peuters (2-3jaar); Kleuters (4-6jaar); Juniors (Gr1-3); Seniors (Gr4-6); Super 7’s (Graad 7’s).

Ons doel is om ouers se hande met hul kinders se geloofsvorming te versterk.

Ons visie is:  “Jesus Kinders

Hierdie visie vertel van ons verbintenis aan Jesus en dat ons by die Kinderbediening kinders wil toerus om:

 • te glo dat hulle Jesus se kinders is waarlik as dissipels van Jesus te lewe
 • Jesus te aanbid as ons Verlosser en enigste Here
 • dit te geniet om ‘n kind van Jesus te wees
 • te weet dat Jesus se kinders saam deel van God se familie is
 • meer en meer lief vir Jesus te wees
 • soos Jesus ‘n hart te hê vir die nood van die wêreld

Aangesien ons met kinders werk, is dit vir ons belangrik om die huis te begin bou by die fondasie en nie by die dak nie. Wanneer ons die Woord bedien, neem ons die kind se spesifieke ouderdom en ontwikkelingsfase in ag. Ons bedien kinders by die volgende bedieningspunte: 

Besige Bytjies

By die Bababediening word babas (6 maande tot 2 jaar)sensories gestimuleer terwyl hulle blootgestel word aan eenvoudige begrippe soos byvoorbeeld dat God vir my lief is.

Dapper Muise

Bediening van die 2-3jarige kind. Die kern van die Peuterbediening, is om Jesus deur middel van eenvoudige boodskappe, Bybelverhale en sintuiglike bewuswording te leer ken.

Kaalvoet Kleuters

Bediening van die 4-6 jarige kind. Kleuters word blootgestel aan Bybelse waarhede, Bybelverhale en Bybelverse.  Deur middel van ’n kreatiewe kleingroepaktiwiteit, word hierdie waarhede prakties geïllustreer.  Vanaf die kleuterfase kry kinders die geleentheid om hul hartjies vir Jesus te gee.

Veters Kinders

Bediening van die kind in Graad 4-6. Tydens hierdie fase begelei Kinderwerkers ons kinders om te begin abstrak dink oor geloofsake uit die Woord. Kinderwerkers tree op as geestelike rolmodelle vir kinders.

Tekkie Kinders

Bediening van die kind in Graad 1-3. Hier leer elke kind om ’n Bybelverhaal aan ’n konkrete boodskap vir sy lewe te koppel. Dit is die beste jare vir ’n kind om ’n kind tot die aanvaarding van die verlossing te begelei en die meeste kinders kom inderdaad in hierdie jare tot bekering.

Super 7's

Bediening aan Graad 7 kinders geskied met die oog op die splinternuwe wêreld van die Hoërskool wat hulle binnekort betree. Kinders van hierdie ouderdom sit met kritiese geloof- en identiteitsvrae wat vanuit ʼn Bybelse grondslag bespreek word.  Daar word ook moeite gedoen om die Graad 7’s te begelei en te ontwikkel met geestelike leierskap-eienskappe om hulle toe te rus vir die hoërskool en ook die res van hulle lewe.

Kinderkerk ontmoetings

By elkeen van hierdie bedieningspunte in die Kinderkerk volg ʼn doelgerigte vasgestelde program.  ʼn Roetine-program word weekliks gevolg wat kinders veilig laat voel binne die omgewing van die Kinderkerk.

Ons maak gebruik van die Paidion-model. “Paidion” is die Griekse woord vir “Kind”.

ʼn Kinderkerk ontmoeting op ʼn Sondag sal tipies soos volg daaruitsien:

08:45  Registrasie

Met die aankoms van kinders by elkeen se afsonderlike bedieningspunte, meld elke kind by sy kleingroepleier aan. Kinders word elke Sondag afsonderlik geregistreer en ontvang ʼn ID-kaart wat weer na die tyd ingeneem word.Ouers ontvang ʼn ooreenstemmende kaart met ʼn unieke nommer vir identifikasie-doeleindes.

08:45  Vryspel en sosialisering

Deur saam te speel met spesifiek uitgesoekte speelgoed, kry kleingroepleiers en kinders die geleentheid om mekaar beter te leer ken en ʼn verhouding met mekaar te bou. Hier kan kinders net ’n bietjie kind wees!

09:00  Grootgroepbelewenis

’n Volledige erediens word by elke bedieningspunt van die Kinderbediening aangebied. Dit behels: ’n Verwelkomingsgeleentheid waar kinders praat oor hulle belewenisse. Verjaardagmaatjies word ook hier gelukgewens. Dielofprysing en aanbidding by die Kinderkerk word op die ontwikkelingsvlak van die kind gedoen, wat gevolg word deur aktuele prediking.

09:45  Kleingroepbelewenis

Die fokus in die kleingroepe is die vaslegging van dieselfde boodskap van die grootgroep en sodat ons kinders huis toe kan gaan met een kerngedagte. Dit word gedoen met kreatiewe aktiwiteite en groepsgesprekke.’n Sterk verhouding word hier met kinders gebou en die doel van elke kleingroepbelewenis is om elke kind tot geloofsekerheid te lei…

10:10  Afsluiting (10:15 is alles klaar)

Vind plaas deurmiddel van gebed en ʼn aksie-inisiatief virdie week. Ouers haal self hul kinders by die Kleingroepleiers af deur die ooreenstemmende kaart met ʼn unieke nommer as identifikasie in te dien by die Kleingroepleier.

  Fill out my online form.

  Waar en wanneer vind kinderkerk plaas?

  Groep Tyd Plek
  Babas (Besige Bytjies) 09:00-10:15 Babalokaal by Jerusalem
  Peuters (Dapper Muise) 09:00-10:15 Peuterlokaal
  Kleuters (Kaalvoet Kleuters) 09:00-10:15 Nasaret
  Junior Kind (Tekkie Kinders) 09:00-10:15 Betlehem
  Senior Kind (Veters Kinders) 09:00-10:15 Jerigo
  Graad 7 (Super 7’s) 09:00-10:15 Bo-vertrek by Jerusalem

  Kinderkerkaksies

  1.  Uitreik aksies

  Ons wil kinders reeds op ʼn vroeë ouderdom bekend stel aan uitreik en reël jaarliks geleenthede waar kinders fisies uitreik.  Plekke waarna toe daar uitgereik word sluit onder meer die Ouetehuise en MES in. Kinderbediening neem ook deel van Winterhoop en Kruin se Kersboomprojek.

  2.  Kindernaweek

  Die jaarlikse Kindernaweek is ’n geestelike hoogtepunt. Hierdie jaar gaan ons vir die eerste keer dit die eerste naweek in Desember aanbied.  Kinders word geleer dat dit lekker is om die Here te dien en kry geleentheid om hulle lewens aan Jesus te verbind.

  3.  Kinderaande

  Daar word kinderaande en ander geleenthede deur die jaar vir kinders gereël soos Hemelvaart en Kinderpinkster.

  4.  Vakansie Bybel Sensasie (VBS)

  Gedurende die laaste week van die Junie/Julie-skoolvakansie word ʼn vyf-dag Bybel-ervaringsreeks aangebied.  Hierdie is ʼn lekker geleentheid om ook kinders van buite die gemeente te betrek en te bedien.

  5.  Graad 7 Skoolverwisselings Funksie

  Ons beplan ʼn spesiale geleentheid vir die Graad 7’s en hul ouers waartydens daar spesifiek gesels gaan word oor die voorbereiding vir die Hoërskool-fase en waar ons ook ’n spesiale seremonie vir ouers en Graad 7’s inrig om die Laerskool fase te vier en af te sluit.

  Ouerleiding

  Ouerskap-kursusse

  Ons wil graag ouers ondersteun om kinders binne gesinsverband te bedien. Kempton-Kruin bied elke ouer/ouerpaar die geleentheid om die Immergroen Ouerskap Reeksseminaar by te woon.  Vir meer inligting kan Martie Haasbroek gekontak word by 083 575 9999. Die Immergroen Ouerskap kursus is ʼn welbekende kursus, geskryf deur Hettie Brittz.

  By Kempton-Kruin bied ons ook die Padlangs Ouerskapkursus aan.  Hierdie kursus strek oor 7 weke en word tydens die eerste en derde kwartaal (Februarie-Maart en Augustus-September 2018) aangebied. Die doel van die kursus is om ouers te begelei in deelnemende positiewe ouerskap.  Ouers word toegerus met gereedskap om hulle te help om ‘n veilige ruimte te skep waar elkeen in die gesin die geleentheid kry om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.  Kinders word ook geleer om self verantwoordelikheid vir hulle gedrag te neem.  In die proses waar kinders geleer word om keuses te maak, leer hulle selfstandigheid.  Die einddoel is ‘n plek waar almal in die gesin gelukkig en tevrede is.  Die bou van verhoudings speel ‘n belangrike rol, asook die vestiging van waardes en die leef daarvan.

  Ouerleidingsessies op Sondae

  Deur die loop van die jaar vind daar op ‘n Sondag tydens die erediens ouerleiding-sessies vir spesifieke groepe ouers plaas.  Die doel hiervan is om die temas en vrae wat ouers binne die spesifieke ouderdomsgroep van hulle kind(ers) aan te spreek.  Daardeur wil ons hulle tot die beste van ons vermoë toerus en ondersteun en hulle hande sterk maak.

  HEEL Programreeks

  Gebaseer op ”Church Initiative” se internasionaal bekende, Bybels-gegronde programme: Before you Divorce, Divorce Care en DC4K (Divorce Care for Kids).

  Die HEEL Programreeks is daarop gemik om ondersteuning voor, gedurende en na egskeiding te bied. Ons voor-egskeidingsprogram ondersteun paartjies met ‘n huwelik in krisis. Met 5 private sessies probeer ons versoening bewerkstellig. Die Before you Divorce program is beskikbaar op aanvraag.

  Divorce Care en DC4K (Divorce Care for Kids) bied ondersteuning vir volwassenes en hul kinders wat worstel met hul lewenspad vorentoe, tydens en na egskeiding. Divorce Care en DC4K word op spesifieke Dinsdagaande aangebied. Dit is ‘n 13-week siklus, wat twee maal per jaar, gedurende die skoolkwartale, in ons gemeente aangebied word.

  Kontakte

  Schalk Basson

  Oorhoofse Leraar/Ouerbegeleiding

  011 972-8902 / 0827756269
  schalk@kruin-kerk.co.za

  Michelle van Tonder

  Kinderleraar / Kinderaksies

  011 391 8183/ 083 649 8301
  kinders@kruin-kerk.co.za

  Lucille Basson

   Besige Bytjies Bababediening

  011 972-8902/ 081 270 4216
  lucillebas@gmail.com

  Lizelle Joubert

   Dapper Muise Peuterbediening

  073 204 9067
  lizellejoubert@live.co.za

  Marlouise Booyse

   Kaalvoet Kleuterbediening

  011 972-1480 / 0828802299
  mbooyse@safair.co.za

  Ronel Trollip

   Tekkie Junior Kinderbediening

  011 846 1693 / 083 395 0333
  ronel.trollip@absa.co.za

  Gerrie Minnaar

   Veter Senior Kindbediening

  011 972 70270 (w) / 083 759 2226
  gerrieminnaar1952@gmail.com

  Adri Heydenrych

  Super 7’s

  083 284 2112
  a3h@live.co.za

  René Ferreira

  Kinderkerk Koördineerder

  083 668 3696
  ReneF@Nedbank.co.za

  Alta Engelbrecht

    Heel (DivorceCare en DC4K)

  082 856 9108
  alta26@gmail.com

  Francois Haasbroek

  Kinder- en Gesinsbediening Voorsitter

  082 575 9999
  francois@haasbroekoptom.co.za